Dofinansowanie systemów informatycznych.

Nabór wniosków w ramach Działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło kolejny nabór wniosków w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Konkurs trwa od 7 sierpnia 2018 roku do 18 września 2018 roku. Kwota przeznaczona na dofinansowanie wniosków wynosi 60 mln złotych. Dofinansowanie będzie udzielane na...

Nowa formuła dofinansowania inwestycji przedsiębiorstw.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła w nowej formule program „Badania na rynek” z budżetem 1,15 mld zł (w dwóch konkursach). Dofinansowanie przeznaczone jest głównie na inwestycje w środki trwałe (maszyny i urządzenia), roboty budowlane i nieruchomości, wartości niematerialne i prawne. Ponadto wsparcie obejmuje usługi doradcze i eksperymentalne prace rozwojowe. Całość przedsięwzięcia służyć ma wdrożeniu...

Sukces w konkursie NCBiR – projekty B+R.

Nowa Perspektywa UE 2014-2020 stoi pod znakiem intensywnego rozwoju działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej. Głównym instrumentem, realizującym te założenia, jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wyposażony w środki mające na celu wsparcie badań naukowych, rozwoju nowych, innowacyjnych technologii oraz działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem Programu jest...

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020

W latach 2014-2020 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, najpopularniejszy dotychczas instrument wsparcia polskich przedsiębiorstw, zastąpiony zostanie przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Program ten będzie największym, po PO Infrastruktura i Środowisko, instrumentem unijnej polityki spójności na poziomie krajowym. W odróżnieniu od poprzednika, PO Inteligentny Rozwój skoncentrowany będzie na przedsięwzięciach...

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020

Przed kilkoma tygodniami Rada Ministrów przyjęła projekty 10 programów operacyjnych, określających priorytety i kierunki wydatkowania funduszy UE w latach 2014-2020. Największym instrumentem pomocowym będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, przewidujący wsparcie dużych inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, transportu, bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony zdrowia i dziedzictwa...

Fundusze europejskie w latach 2014-2020

Na lata 2014-2020 przyznano Polsce w unijnym budżecie 72,9 miliarda euro. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało spot informacyjny, prezentujący planowane wykorzystanie dostępnych środków: