Nowa formuła dofinansowania inwestycji przedsiębiorstw.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła w nowej formule program „Badania na rynek” z budżetem 1,15 mld zł (w dwóch konkursach). Dofinansowanie przeznaczone jest głównie na inwestycje w środki trwałe (maszyny i urządzenia), roboty budowlane i nieruchomości, wartości niematerialne i prawne. Ponadto wsparcie obejmuje usługi doradcze i eksperymentalne prace rozwojowe. Całość przedsięwzięcia służyć ma wdrożeniu...

Sukces w konkursie NCBiR – projekty B+R.

Nowa Perspektywa UE 2014-2020 stoi pod znakiem intensywnego rozwoju działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej. Głównym instrumentem, realizującym te założenia, jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wyposażony w środki mające na celu wsparcie badań naukowych, rozwoju nowych, innowacyjnych technologii oraz działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem Programu jest...

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020

W latach 2014-2020 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, najpopularniejszy dotychczas instrument wsparcia polskich przedsiębiorstw, zastąpiony zostanie przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Program ten będzie największym, po PO Infrastruktura i Środowisko, instrumentem unijnej polityki spójności na poziomie krajowym. W odróżnieniu od poprzednika, PO Inteligentny Rozwój skoncentrowany będzie na przedsięwzięciach...

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020

Przed kilkoma tygodniami Rada Ministrów przyjęła projekty 10 programów operacyjnych, określających priorytety i kierunki wydatkowania funduszy UE w latach 2014-2020. Największym instrumentem pomocowym będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, przewidujący wsparcie dużych inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, transportu, bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony zdrowia i dziedzictwa...

Fundusze europejskie w latach 2014-2020

Na lata 2014-2020 przyznano Polsce w unijnym budżecie 72,9 miliarda euro. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało spot informacyjny, prezentujący planowane wykorzystanie dostępnych środków:

Nowa perspektywa finansowa coraz bliżej!

W nowym okresie programowania 2014-2020, na poziomie krajowym, będzie możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach zarówno 8 programów operacyjnych, jak i programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Programy finansowane będą przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich...