Tytuł projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej”

Realizacja projektu polegała na budowie oczyszczali ścieków o przepustowości 1058m3/d z możliwością przyjęcia ścieków z kanalizacji ogólnospławnej w ilości 1100m3/d. Powstało również blisko 16 km kanalizacji sanitarnej, w tym 2,9 km – 410 szt. przyłączy kanalizacyjnych, umożliwiających  podłączenie do systemu 1 640 osób.

Oczyszczalnia Ěazy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Wartość projektu: 19.757.261,07 zł

Dofinansowanie: 16.042.380,09 zł