Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Tytuł projektu: „Rozwój sprzętowo – programowy platformy i lokalnej sieci dla wirtualnej infrastruktury informatycznej Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w celu pozyskania, tworzenia i udostępnia zasobów naukowych”

Głównym celem projektu jest rozbudowa zasobów cyfrowych Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej oraz udostępnienie zwiększonej liczby publikacji w elektronicznej bazie biblioteki w oparciu o inicjatywę Open Access. Realizacja projektu oznacza rozwinięcie możliwości wymiany wiedzy oraz wsparcie dla społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej w rozpowszechnianiu wyników prac naukowo-badawczych, zarządzania wiedzą oraz promowania dorobku naukowego.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu:

modernizacja i budowa okablowania sieci komputerowej, elektrycznej i audio-video, wymagane adaptacje budowlane, modernizacja instalacji klimatyzacyjnej, dostawa, instalacja urządzeń sieci komputerowej oraz urządzeń audio-video;

dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów, terminali, oprogramowania, systemu wirtualizacji infrastruktury informatycznej;

zakup i instalacja specjalistycznych skanerów do digitalizacji publikacji naukowych;

zakup i wdrożenie interfejsu wyszukiwawczego ułatwiającego dostęp do publikacji cyfrowych;

zakup i wdrożenie oprogramowania serwerów i desktopów wraz ze szkoleniem aplikacyjnym dla użytkowników;

zakup wyposażenia pomieszczeń Biblioteki Cyfrowej;

stworzenie repozytorium prac naukowych i rozwojowych;

tworzenie kolekcji publikacji naukowych (także prac doktorskich i habilitacyjnych pracowników Politechniki Śląskiej oraz publikacji archiwalnych) w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Śląskiej;

22839360

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej

Wartość projektu: 6.687.400,00 zł

Dofinansowanie: 6.687.400,00 zł