Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Rozwój kompetencji zawodowych oraz językowych pracowników NiUW „GLINIK” Sp. z o.o. drogą do umocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa”

Projekt miał na celu przeprowadzenie dwuletniego cyklu szkoleń z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń wiertniczych oraz szkolenia językowego dla pracowników przedsiębiorstwa. Szkolenia były realizowane w latach 2010-2011. W tym czasie wsparciem zostało objętych 53 pracowników NiUW „Glinik”. Udział w szkoleniach oznaczał dla nich możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, wszechstronny rozwój ich wiedzy technicznej oraz kompetencji językowych. Dla Spółki NiUW „Glinik”, inwestycja w kapitał ludzki to z kolei szansa na umocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wartość firmy budowana jest bowiem przede wszystkim w oparciu o wykwalifikowaną kadrę.

Glinik1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Wartość projektu: 438.800,93 zł

Dofinansowanie: 262.860,58 zł