2M_20120525_7086Powodzenie zadań inwestycyjnych, projektów badawczych zależy nie tylko od poprawnie skonstruowanego wniosku, ale głównie od przyjęcia sprawnego systemu zarządzania – w tym zarządzania finansowego. Dotyczy to nie tylko kwestii wydatkowania środków pomocowych, ale wszystkich przedsięwzięć o charakterze rozwojowym – niezależnie od źródeł ich finansowania. W zależności od charakteru projektu i jego złożoności pojawia się problem ryzyka związanego z jego realizacją, także w zakresie zabezpieczenia finansowania. Biorąc je pod uwagę, inwestor musi przygotować optymalny montaż finansowy oraz wykorzystać odpowiednie instrumenty zabezpieczające przed ewentualnymi zagrożeniami planowej realizacji projektu wykraczającymi poza zwykłe ryzyko.

 

W ramach naszej działalności oferujemy kompleksowy zakres usług obejmujących sporządzenie:

 • biznes planów,
 • analiz finansowo-ekonomicznych,
 • projekcji finansowych
 • dla projektów inwestycyjnych i rozwojowych. W efekcie dostarczamy narzędzi i informacji służących do podejmowania decyzji w zakresie przyszłych i bieżących inwestycji, w tym:
 • pozyskiwanie finansowania projektów;
 • optymalizacja źródeł finansowania;
 • współkształtowania i realizacji strategii finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • oceny ryzyka finansowego inwestycji, transakcji, lokat itp.;
 • nadzoru i kontroli nad realizacją budżetu projektów oraz długoterminowych planów finansowych;
 • poszukiwania rozwiązań zapewniających optymalną rentowność przedsięwzięcia;
 • kontroli nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia oraz kosztów działalności wszystkich struktur względem budżetu;
 • kontrola kredytów, pożyczek, należności, płynności etc.

Naszym klientom oferujemy również profesjonalny audyt projektów oraz programów finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych programów wspólnotowych w zakresie kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach projektu, a także jego zgodności z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie.