Przed kilkoma tygodniami Rada Ministrów przyjęła projekty 10 programów operacyjnych, określających priorytety i kierunki wydatkowania funduszy UE w latach 2014-2020. Największym instrumentem pomocowym będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, przewidujący wsparcie dużych inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, transportu, bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

eco

Głównymi beneficjentami nowego programu będą podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, w szczególności duże firmy. Jego budżet to 27.513,9 mln euro, pochodzących z Funduszy UE, czyli ok 115 mld zł.  Przyjęto następujące Priorytety PO IiŚ na lata 2014-2020:

I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki (alokacja 1.263 mln euro)
Kierunek wsparcia: poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym, promowanie strategii niskoemisyjnych, rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji.

II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (alokacja 3.458 mln euro)
Kierunek wsparcia: rozwój infrastruktury środowiskowej, ochrona i zahamowanie spadku różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska miejskiego, dostosowanie do zmian klimatu.

III. Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej (alokacja 14.688 mln euro)
Kierunek wsparcia: Rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T, połączeń kolejowych poza tą siecią oraz w aglomeracjach, niskoemisyjny transport miejski, transport morski i śródlądowy, poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, inteligentne systemy transportowe.

IV. Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej (alokacja 2.905 mln euro)
Kierunek wsparcia: rozwój drogowej infrastruktury TEN-T, poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej.

V. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego (alokacja 642 mln euro)
Kierunek wsparcia: rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej, budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego, rozbudowa terminala LNG.

VI. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego (alokacja 400 mln euro)
Kierunek wsparcia: inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych

VII. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia (alokacja 500 mln euro)
Kierunek wsparcia: wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem, wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego.

VIII. Pomoc techniczna (alokacja 300 mln euro).