Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udostępniło nowy harmonogram naboru wniosków w roku 2014. Przedsiębiorcy, planujący rozpoczęcie w bieżącym roku prac B+R powinni zwrócić uwagę na następujące programy / działania:

  • SZYBKA ŚCIEŻKA – to konkurs będący następcą jednego z najpopularniejszych instrumentów finansowych – Programu INNOTECH. Dla firm oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych przewidywał on dofinansowanie przedsięwzięć B+R i opracowywania nowych technologii. Według wstępnych założeń nabory wniosków byłby przeprowadzany przynajmniej raz w miesiącu, natomiast okres od złożenia wniosku do decyzji o przyznaniu dofinansowania nie przekraczałby 3 miesięcy. Dla porównania, w pierwszej edycji Programu INNOTECH od naboru do rozstrzygnięcia konkursu minęło ponad siedem miesięcy, w drugiej przedsiębiorcy czekali pół roku.
  • GEKON – instrument przewidujący dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych. Dofinansowanie udzielane będzie przedsiębiorcom oraz konsorcjom naukowo-przemysłowym.
  • INNOMED – Program sektorowy, który ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny.
  • INNOLOT – Program sektorowy mający na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą stowarzyszeń firm lotniczych reprezentujących Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa. Program skierowany do konsorcjów jednostek naukowych z przedsiębiorcami.
  • STRATEGMED – głównym celem Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania (profilaktyki i leczenia) chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej. Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów powinno być opracowanie i wdrożenie nowych metod skriningowych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych. Preferowane będą projekty interdyscyplinarne, tj. łączące klasyczną medycynę, z biotechnologią i inżynierią, których realizacja przyniesie społeczeństwu wymierne i realne korzyści w średnim i długim horyzoncie czasowym. Szczególny nacisk przy wyborze projektów oraz w trakcie zarządzania programem będzie położony na uzyskanie systemowych rozwiązań trwale mobilizujących potencjał polskie nauki i medycyny na użytek zapobiegania i zmniejszania skutków chorób cywilizacyjnych. Uczestnikiem konkursu może być konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzi co najmniej pięć jednostek organizacyjnych, w tym jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne, np. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze.
  • DEMONSTRATOR+ – przedsięwzięcie pilotażowe dotyczące wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej. Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia będzie wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Głównymi adresatami wsparcia są przedsiębiorcy, konsorcja naukowe oraz organizacje badawcze.

Nabory wniosków do ww. Programów planowane są w II połowie 2014 roku.

Harmonogram przedstawiany przez NCBiR ma charakter orientacyjny. Informacje na temat konkursów będą aktualizowane na bieżąco.

???????????????h
Przypominamy jednocześnie, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej przedsiębiorcy oczekiwać mogą równie atrakcyjnego wsparcia finansowego. Pochodzić ono będzie z dwóch głównych źródeł – Programu Inteligentny Rozwój oraz programów regionalnych. Komisja Europejska, w rozporządzeniach unijnych na nową perspektywę, wskazała w jedenastu ogólnych punktach (tzw. celach tematycznych) obszary, na które będzie można przeznaczyć fundusze unijne. Na dwa z tych celów, które są skierowane bezpośrednio do firm i dotyczą  ich inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności przewidziano prawie 16 mld euro.

Firmom prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe polecamy zwrócenie szczególnej uwagi na Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Hasłem przewodnim Programu jest „wsparcie projektów od pomysłu do rynku”. przewidziano w ten sposób wsparcie całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników badań.