W latach 2014-2020 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, najpopularniejszy dotychczas instrument wsparcia polskich przedsiębiorstw, zastąpiony zostanie przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Program ten będzie największym, po PO Infrastruktura i Środowisko, instrumentem unijnej polityki spójności na poziomie krajowym.

W odróżnieniu od poprzednika, PO Inteligentny Rozwój skoncentrowany będzie na przedsięwzięciach powiązanych z budową gospodarki opartej na wiedzy, konkurencyjnego sektora nauki oraz efektywnych instytucji otoczenia biznesu umożliwiających dynamiczny rozwój gospodarczy kraju. Jego hasłem przewodnim jest wsparcie projektów od pomysłu do rynku. Pomijał będzie z kolei działania wspierające umiędzynarodowienie polskiej gospodarki (np. promocję inwestycyjną, rozwój produktów turystycznych, wsparcie eksportu polskich firm), w innych programach ujęto także działania związane z budową społeczeństwa informacyjnego oraz rozwoju e-biznesu oraz działalności B2B.

PO IR schemat2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wspierał będzie procesy kreacji i wdrażania innowacji. Jego założeniem będzie wsparcie całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R.

PO IR schemat1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, jest programem finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego budżet wynosi 8.614,1 mln euro. W dotychczas realizowanych programach, dofinansowania udzielane były głównie w formie bezzwrotnych dotacji. Tymczasem w PO IR przewiduje się wykorzystanie w szerszym zakresie instrumentów zwrotnych i mieszanych. Wynika to z faktu, iż dalsze etapy opracowania innowacyjnego rozwiązania (po etapie prac B+R) są obciążone mniejszym ryzykiem oraz uwarunkowane są czynnikami o charakterze rynkowym.

PO IR schemat3Każdy przedsiębiorca – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będzie mógł pozyskać środki na zadania takie jak: wsparcie prowadzenia B+R, zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, czy też wdrożenia innowacji.