Tytuł projektu: „Wyposażenie laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach w nowoczesną aparaturę do badań dynamicznych obiektów mostowych.”

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego Politechniki Śląskiej poprzez doposażenie w innowacyjną aparaturę naukowo-badawczą. Zakup urządzeń pozwoli na stworzenie konkurencyjnej i innowacyjnej oferty badań technicznych obiektów mostowych, dzięki której poprawi się jakość świadczonych usług badawczych (m.in. poprzez zwiększenie wiarygodności uzyskiwanych wyników a także wyeliminowanie konieczności zamykania ruchu dla obiektu w trakcie wykonywania badania).

W ramach projektu Wydział Budownictwa wyposażony zostanie w zestaw urządzeń pomiarowo-rejestrujących, wibrometr laserowy z osprzętem oraz oprogramowanie do analizy zarejestrowanych sygnałów.

WB-wiadukt+pociąg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji

Wartość projektu: 504.300,00 zł

Wartość dofinansowania: 348.50,00 zł