Tytuł projektu: „Modernizacja, przebudowa i doposażenie laboratoriów w specjalistyczną aparaturę badawczą Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników”

Realizacja niniejszego projektu stanowiła odpowiedź na rosnące zainteresowanie usługami badawczo-rozwojowymi realizowanymi przez Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach. Zakres działalności Oddziału obejmuje m.in.:
a) opracowywanie technologii przetwarzania tworzyw polimerowych, a także produkcji farb, lakierów oraz materiałów pokryciowych,
b) prowadzenie badań nad wyrobami lakierowymi oraz wyrobami z tworzyw sztucznych (w tym także w ramach laboratorium akredytowanego),
c) certyfikowanie następujących rodzajów wyrobów: farby i lakiery, wyroby z tworzyw sztucznych, pigmenty nieorganiczne i rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych, opakowania zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem przez dziecko.

W ramach zrealizowanego projektu dokonano przebudowy i remontu części pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni niemal 690 m2. Działanie to wpłynęło pozytywnie na poprawę warunków realizacji usług badawczych przez personel Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach. Ponadto w ramach projektu zakupiono także aparaturę naukowo-badawczą – komorę klimatyczną do badań starzeniowych w zmiennych warunkach wilgotności i temperatury. Urządzenie to pozwala prowadzić badania odporności powłok organicznych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych na szoki termiczne i hydrotermiczne, a tym samym stanowi jedno z podstawowych narzędzi oceny właściwości ochronnych powłok i trwałości detali z tworzyw sztucznych. Na tej podstawie personel Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach może dokonywać oceny trwałości tych elementów w warunkach rzeczywistych.

IMPIB rys. 1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji
Wartość projektu: 1.069.529,47 zł
Dofinansowanie: 626.606,32 zł