Nowa Perspektywa UE 2014-2020 stoi pod znakiem intensywnego rozwoju działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej. Głównym instrumentem, realizującym te założenia, jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, wyposażony w środki mające na celu wsparcie badań naukowych, rozwoju nowych, innowacyjnych technologii oraz działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
Głównym celem Programu jest pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje. Dofinansowanie kierowane jest na wsparcie całego procesu powstawania innowacji: od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań. Ze względu na wysokie ryzyko związane z realizacją innowacyjnych projektów, finansowanie badań naukowych i innowacyjności w ramach POIR opiera się w dużej mierze na wsparciu dotacyjnym, przeznaczonym zarówno dla małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstw.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, najważniejszym konkursem Programu jest tzw. „szybka ścieżka”, czyli Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Program_Operacyjny_Inteligentny_Rozwój

NABÓR WNIOSKÓW:
Konkurs w ramach Poddziałania, uruchamiany jest dwutorowo:
• dla małych i średnich przedsiębiorstw – od maja 2015 do końca roku;
• dla dużych przedsiębiorstw – nabór wniosków w październiku i listopadzie br.

Nabór wniosków jest prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Proces oceny wniosków trwa ok. 60 dni od dnia zakończenia naboru wniosków (dla firm małych i średnich – po każdym zakończonym miesiącu). Projekt, który nie został wybrany do dofinansowania w danym etapie konkursu, może zostać złożony w kolejnym etapie tego konkursu, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania listy oceny projektów.

PRZEZNACZENIE WSPARCIA:
Wsparcie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe, albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

BUDŻET KONKURSU:
Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów ramach Działania 1.1. Poddziałanie 1.1.1 w 2015 roku, wynosi 1,6 mld zł (dla firm małych i średnich) oraz 750 mln zł (dla firm dużych). Ponadto:

  • Minimalna wartość projektu wynosi 2 mln zł (dla MŚP) lub 12 mln zł (dla dużych firm);
  • Maksymalna kwota przyznanej pomocy, nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt kwoty 15-20 mln zł – w zależności od przeważającego typu prac;
  • Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA:

Status przedsiębiorcy

Max. pomoc na badania przemysłowe

Max. pomoc na badania przemysłowe z premią

Max. pomoc na prace rozwojowe

Max. pomoc na prace rozwojowe z premią

Mikroprzedsiębiorstwa

70%

80%

45%

60%

Małe przedsiębiorstwa

70%

80%

45%

60%

Średnie przedsiębiorstwa

60%

75%

35%

50%

Duże przedsiębiorstwa

50%

65%

25%

40%

 

DEFINICJE:

  • „badania przemysłowe” – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
  • „eksperymentalne prace rozwojowe” – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

KOSZTY KWALIFIKOWANE:
Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie rozpoczyna się w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie – można wówczas rozpocząć realizację projektu. Zestawienie możliwych do sfinansowania kosztów przedstawia się następująco:

KOSZTY BEZPOŚREDNIE WYNAGRODZENIA (W)
PODWYKONAWSTWO (E) do 50% kosztów
POZOSTAŁE KOSZTY BEZPOŚREDNIE (Op), w tym:- koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych- koszty budynków i gruntów- pozostałe koszty operacyjne
KOSZTY POŚREDNIE (O) Koszty rozliczane ryczałtem – maksymalnie do wysokości 17% kosztów w ramach kategorii W i Op.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW:
Projekt podlega ocenie przeprowadzonej przez komisję oceny projektów, w skład której wchodzą niezależni eksperci oraz pracownicy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ocena projektu obejmuje ocenę formalną wniosku o dofinansowanie i ocenę merytoryczną – dokonywaną przez panel ekspertów.
Kryteria oceny merytorycznej:

OCENA W ZAKRESIE NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM

A.    Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe

TAK/NIE

Kryterium dostępu

B.      Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane

TAK/NIE

Kryterium dostępu

C.      Zespół badawczy oraz zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R

TAK/NIE

Kryterium dostępu

D.    Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację

TAK/NIE

Kryterium dostępu

OCENA W ZAKRESIE GOSPODARCZO-BIZNESOWYM

A.    Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej;

TAK/NIE

Kryterium dostępu

B.     Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu

TAK/NIE

Kryterium dostępu

C.     Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację

TAK/NIE

Kryterium dostępu

D.    Nowość rezultatów projektu

od 0 do 5 pkt.

Kryterium punktowe

E.     Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu

od 0 do 5 pkt.

Kryterium punktowe

F.     Opłacalność wdrożenia

od 0 do 5 pkt.

Kryterium punktowe

G.     Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP

0 albo 2

Kryterium punktowe

W przypadku kryteriów dostępu: niespełnienie któregokolwiek z nich skutkuje oceną negatywną oraz odrzuceniem wniosku. Projekt zostanie umieszczony na liście projektów rekomendowanych do wsparcia jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  • projekt będzie spełniał wszystkie kryteria dostępu,
  • projekt otrzyma co najmniej 3 punkty w każdym z kryteriów w pkt. D, E oraz F,
  • projekt otrzyma co najmniej 12 punktów łącznie w ramach kryteriów, D, E, F oraz G.

R&D

POZOSTAŁE KONKURSY B+R+I:
Oprócz omówionych powyżej konkursów, w drugiej połowie 2015 roku planowane jest ogłoszenie także następujących konkursów dla przedsiębiorstw:

Numer i nazwa działania lub poddziałania

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie

Poddziałanie 1.1.2

Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych – weryfikacji nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych.

500 mln zł

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOMED.

95 mln zł

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.

460 mln zł

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

46,1 mln zł

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Wsparcie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

50 mln zł

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

500 mln zł

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.

303 mln zł

Dofinansowanie na B+R+I dostępne jest również, m.in. w ramach Horyzontu 2020. Jest to program ramowy UE ukierunkowany na prowadzenie nowatorskich badań i innowacyjnych rozwiązań w ramach trzech obszarów priorytetowych: doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle i wyzwania społeczne. W większości przypadków wymagane jest, żeby dofinansowane projekty realizowane były przez podmioty z co najmniej trzech różnych państw, w przypadku jednak nowego programu pt. Instrument SME zastosowano szereg uproszczeń dla małych i średnich firm.

Wszystkie zainteresowane firmy zachęcamy do kontaktu. Nasze doświadczenie związanie z projektami B+R obejmuje wnioski (skuteczne!) w ramach Programu Badań Stosowanych, Programu Innotech, POIG 1.4 oraz 1.3, Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej EOG, Centrum Innowacji NOT, a także i samego Poddziałania 1.1.1 POIR! Niezwykle miło nam poinformować, że opracowany przez nas projekt firmy Progresja uzyskał dofinansowanie w ramach czerwcowego etapu oceny wniosków, osiągając 1. miejsce na liście rankingowej!

http://www.progresja.grupa-zarmen.pl/pics/progresja_logo.png