2M_20120525_6935

Michał Szafruga

twórca i właściciel przedsiębiorstwa Axon Consulting, specjalizującego się we wszechstronnej, kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw i samorządów lokalnych w zakresie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej. Ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie; ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Od 2004 roku ekspert i doradca w dziedzinie Funduszy Strukturalnych UE; autor szeregu wniosków aplikacyjnych, biznes planów oraz studiów wykonalności, także innych opracowań ekonomicznych i finansowych. Specjalista w dziedzinie programowania rozwoju lokalnego, rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych, inwestycji drogowych, środowiskowych (w tym wodnokanalizacyjnych), przemysłowych. Także w zakresie montażu finansowego zadań inwestycyjnych oraz tworzenia spójnych strategii wykorzystania środków pomocowych UE do realizacji przedsięwzięć komunalnych oraz komercyjnych.Audytor projektów współfinansowanych ze środków unijnych (zaświadczenie Ministra Finansów nr 1968/2006).
Posiada doświadczenia zdobyte w sieci wsparcia biznesu Komisji Europejskiej: Euro Info Centre oraz Innovation Relay Centre w Bremie, także w Centrum Europejskim Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Organizator i menedżer projektu szkoleniowego Przygotowanie sieci specjalistów ds. Unii Europejskiej i programów unijnych w gminach i powiatach Województw Śląskiego i Opolskiego. Ekspert programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Opolskim.

2M_20120525_6949

Ewelina Brodowska

Specjalista ds. audytu i projektów rozwojowych; odpowiada za kompleksową obsługę przedsiębiorstw, samorządów lokalnych oraz pozostałych podmiotów w zakresie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach – ukończyła studia wyższe na kierunku „Finanse i rachunkowość” oraz szereg szkoleń z zakresu rozliczania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Specjalizuje się w pozyskiwaniu źródeł finansowania dla projektów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Funduszy Strukturalnych UE; jest autorem licznych wniosków aplikacyjnych, biznes planów, studiów wykonalności oraz innych opracowań strategicznych, finansowych i ekonomicznych.
Uczestniczy w audytach projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

2M_20120525_7020

Bartosz Korpyś

Manager Projektów Europejskich w firmie Axon Consulting. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Politologia. Od 2008 roku pozostaje związany z firmą Axon Consulting, będąc autorem licznych wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, biznes planów oraz innych dokumentów strategicznych dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych. Specjalista w zakresie wsparcia przedsiębiorstw działających w obszarze e-usługowym, potwierdzone sukcesami w pozyskiwaniu środków europejskich z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Doradca organizacji non-profit w zakresie rozwoju przemysłu kultury i realizacji projektów zmierzających do zwiększenia uczestnictwa w kulturze.
Pełniąc funkcję Managera Projektów Europejskich pozostaje zaangażowany w bieżące współtworzenie (doradztwo strategiczne, ocena wykonalności, planowanie i ograniczenia projektu, budżetowanie) oraz koordynację realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł Unii Europejskiej.

2M_20130304_2457

Martyna Podkopał

Konsultant ds. Funduszy Europejskich. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Finanse i rachunkowość. Z firmą Axon Consulting związana od 2012 roku. Współautor wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, biznes planów oraz innych opracowań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej. Poza tematyką funduszy europejskich interesuje się zagadnieniami z zakresu funkcjonowania rynku nieruchomości oraz wyceny nieruchomości.